Lớp 2 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Cao Dang Khoa
10 điểm
trần minh quân
10 điểm
Băng Gía
10 điểm
Cao Tuấn Anh
10 điểm
Nguyen Minh Duc
10 điểm

Có 3478 người đã làm bài

[{"so1":90,"so2":10},{"so1":5,"so2":5},{"seed1":4,"seed2":7,"so1":47,"so2":13},{"so":8,"missed":0},{"so1":66,"so2":18,"idx":2},{"so1":82,"so2":8},{"sIndex":1,"cIndex":1,"color":"#00c933"},{"gio":7,"giay":0,"phut":0,"kieuchu":0,"help":false},{"em":9,"anh":13,"type":2},{"typeA":0,"typeB":1,"B":66,"A":[6,6],"convert":0}]
["80","10","60","8",{"ans1":"66+18=84","ans2":"84"},"90","3","7 ","9","66"]