Lớp 1 - Kiểm tra tháng 11 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Thu Trà
10 điểm
Nguyễn Đức Gấu
10 điểm
Nguyễn Dũng
10 điểm
Nguyễn Đức Vũ
10 điểm

Có 10206 người đã làm bài

[{"val":3,"imageId":"gl2"},{"type":3,"so":4,"so2":2},{"type":4,"so":4,"so2":1,"so3":6,"dapan":[2,3,4,5]},{"type":0,"so":5,"so2":5},{"so1":7,"so2":6,"so3":4,"so4":3,"so5":3,"so6":2,"type":0,"da":"0"},{"list":[1,4,1,6],"N":4,"max":6},{"list":[3,1,5,2],"N":4,"orderedList":[5,3,2,1]},{"so":5,"pos":2,"vA":0,"vA1":5,"vkq1":5,"vB":1,"vB1":4,"vkq2":5,"vC":3,"vC1":2,"vkq3":5,"vD":4,"vD1":1,"vkq4":5,"vE":5,"vE1":0,"vkq5":5,"num":"2"},{"imageId":"gl6","sbt":2,"st":2,"pos":2,"imageName":"cái chuông"},{"sIndex":9,"cIndex":7,"color":"#1b66ff"}]
["3","4",[2,3,4,5],"6",">","6",[5,3,2,1],"2+3=5",2,"5"]