Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Nguyễn Khắc Minh Quân 4a3
10 điểm
adasdsd
10 điểm
Thy Na Nguyễn
10 điểm

Có 1347 người đã làm bài

[{"typeA":0,"typeB":1,"B":18,"A":[1,8],"convert":0},{"typeA":0,"A":15,"typeB":1,"B":900,"convert":0},{"size":2,"avg":6,"list":[3,9]},{"list":[4,22],"index":0,"avg":13},{"idx":1,"A":[44,42,40]},{"num1":9177,"num2":13},{"so1":18721,"so2":30},{"a":5,"k":3,"n":1,"type":1},{"op":1,"a":23,"b":13,"c":10,"iPos":3,"h":1},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":3,"color":"#ff2a2a","dvi":1,"scale":8,"hinh":[{"x":135,"y":35},{"x":235,"y":135},{"x":135,"y":235},{"x":35,"y":135}],"cDai":14,"cRong":14,"x":0,"subtype":2}]
["18","900","6","22","42",{"list":[27531,9177],"result":119301},"561630","11","10","112"]