Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Nguyễn Khắc Minh Quân 4a3
10 điểm
adasdsd
10 điểm
Thy Na Nguyễn
10 điểm

Có 1347 người đã làm bài

[{"typeA":0,"typeB":3,"B":1339,"A":[1,3,3,9],"convert":0},{"typeA":0,"A":13,"typeB":1,"B":780,"convert":1},{"size":4,"avg":8,"list":[11,6,8,7]},{"list":[6,10],"index":0,"avg":8},{"idx":1,"A":[42,54,48]},{"num1":5408,"num2":49},{"so1":1448,"so2":80},{"a":4,"k":2,"n":5,"type":1},{"op":1,"a":92,"b":56,"c":19,"iPos":4,"h":0},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":1,"color":"#8fff16","dvi":1,"scale":4,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":230,"y":35},{"x":230,"y":230},{"x":35,"y":230}],"cDai":20,"cRong":20,"x":0,"subtype":1}]
["1339","13","8","10","48",{"list":[48672,21632],"result":264992},"115840","31","92","80"]