Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Nguyễn Khắc Minh Quân 4a3
10 điểm
adasdsd
10 điểm
Thy Na Nguyễn
10 điểm

Có 1348 người đã làm bài

[{"typeA":1,"typeB":2,"B":36,"A":[3,6],"convert":1},{"typeA":0,"A":18,"typeB":2,"B":64800,"convert":1},{"size":3,"avg":7,"list":[2,8,11]},{"list":[4,16],"index":1,"avg":10},{"idx":2,"A":[49,40,61]},{"num1":5612,"num2":5},{"so1":86299,"so2":30},{"a":7,"k":1,"n":5,"type":0},{"op":0,"a":94,"b":91,"c":94,"iPos":7,"h":0},{"sType":0,"sIndex":1,"cIndex":16,"color":"#1b66ff","dvi":1,"scale":7,"hinh":[{"x":35,"y":45},{"x":260,"y":32},{"x":265,"y":155},{"x":43,"y":167}],"cDai":23,"cRong":12,"x":1,"subtype":0}]
[["3","6"],"18","7","4","50",{"result":28060},"2588970","97","94","161"]