Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Nguyễn Khắc Minh Quân 4a3
10 điểm
adasdsd
10 điểm
Thy Na Nguyễn
10 điểm

Có 1348 người đã làm bài

[{"typeA":1,"typeB":2,"B":28,"A":[2,8],"convert":0},{"typeA":0,"A":14,"typeB":1,"B":840,"convert":0},{"size":3,"avg":7,"list":[11,9,1]},{"list":[6,20],"index":0,"avg":13},{"idx":3,"A":[36,45,27]},{"num1":5683,"num2":56},{"so1":87417,"so2":70},{"a":4,"k":4,"n":1,"type":0},{"op":1,"a":81,"b":79,"c":25,"iPos":1,"h":1},{"sType":0,"sIndex":1,"cIndex":5,"color":"#fdff31","dvi":1,"scale":3,"hinh":[{"x":35,"y":45},{"x":260,"y":32},{"x":265,"y":155},{"x":43,"y":167}],"cDai":23,"cRong":12,"x":1,"subtype":2}]
["28","840","7","20","36",{"list":[34098,28415],"result":318248},"6119190","64","79","69"]