Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Nguyễn Khắc Minh Quân 4a3
10 điểm
adasdsd
10 điểm
Thy Na Nguyễn
10 điểm

Có 1343 người đã làm bài

[{"typeA":1,"typeB":2,"B":71,"A":[7,1],"convert":1},{"typeA":0,"A":3,"typeB":1,"B":180,"convert":0},{"size":4,"avg":6,"list":[6,10,2,6]},{"list":[4,16],"index":1,"avg":10},{"idx":1,"A":[34,26,39]},{"num1":7002,"num2":23},{"so1":71050,"so2":60},{"a":1,"k":4,"n":9,"type":0},{"op":0,"a":91,"b":41,"c":33,"iPos":5,"h":1},{"sType":0,"sIndex":0,"cIndex":16,"color":"#b6b6b6","dvi":2,"scale":3,"hinh":[{"x":55,"y":32},{"x":258,"y":65},{"x":243,"y":158},{"x":40,"y":125}],"cDai":21,"cRong":9,"x":0,"subtype":1}]
[["7","1"],"180","6","4","33",{"list":[21006,14004],"result":161046},"4263000","101","41","27"]