Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Nguyễn Khắc Minh Quân 4a3
10 điểm
adasdsd
10 điểm
Thy Na Nguyễn
10 điểm

Có 1345 người đã làm bài

[{"typeA":1,"typeB":3,"B":595,"A":[5,9,5],"convert":1},{"typeA":1,"A":6,"typeB":2,"B":360,"convert":1},{"size":3,"avg":6,"list":[6,5,7]},{"list":[9,17],"index":1,"avg":13},{"idx":3,"A":[31,37,22]},{"num1":9424,"num2":61},{"so1":37781,"so2":60},{"a":1,"k":6,"n":7,"type":0},{"op":0,"a":72,"b":41,"c":72,"iPos":6,"h":0},{"sType":0,"sIndex":2,"cIndex":18,"color":"#ff7e00","dvi":0,"scale":3,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":260,"y":35},{"x":260,"y":170},{"x":35,"y":170}],"cDai":23,"cRong":14,"x":0,"subtype":1}]
[["5","9","5"],"6","6","9","90",{"list":[9424,56544],"result":574864},"2266860","321","72","42"]