Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Nguyễn Khắc Minh Quân 4a3
10 điểm
adasdsd
10 điểm
Thy Na Nguyễn
10 điểm

Có 1345 người đã làm bài

[{"typeA":1,"typeB":3,"B":651,"A":[6,5,1],"convert":1},{"typeA":1,"A":45,"typeB":2,"B":2700,"convert":1},{"size":3,"avg":9,"list":[13,9,5]},{"list":[3,7],"index":1,"avg":5},{"idx":3,"A":[26,20,44]},{"num1":6563,"num2":53},{"so1":8724,"so2":50},{"a":8,"k":8,"n":4,"type":1},{"op":0,"a":29,"b":68,"c":76,"iPos":8,"h":0},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":4,"color":"#cf99cf","dvi":1,"scale":7,"hinh":[{"x":135,"y":35},{"x":235,"y":135},{"x":135,"y":235},{"x":35,"y":135}],"cDai":14,"cRong":14,"x":0,"subtype":0}]
[["6","5","1"],"45","9","3","30",{"list":[19689,32815],"result":447839},"436200","30","29","98"]