Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Nguyễn Khắc Minh Quân 4a3
10 điểm
adasdsd
10 điểm
Thy Na Nguyễn
10 điểm

Có 1348 người đã làm bài

[{"typeA":2,"typeB":3,"B":41,"A":[4,1],"convert":0},{"typeA":0,"A":5,"typeB":2,"B":18000,"convert":0},{"size":2,"avg":7,"list":[4,10]},{"list":[7,21],"index":1,"avg":14},{"idx":4,"n":[6,8],"A":[19,61]},{"num1":2599,"num2":68},{"so1":19908,"so2":40},{"a":9,"k":3,"n":9,"type":1},{"op":0,"a":20,"b":40,"c":12,"iPos":0,"h":1},{"sType":0,"sIndex":0,"cIndex":5,"color":"#8fff16","dvi":2,"scale":3,"hinh":[{"x":55,"y":32},{"x":258,"y":65},{"x":243,"y":158},{"x":40,"y":125}],"cDai":21,"cRong":9,"x":0,"subtype":1}]
["41","300","7","7","43",{"list":[20792,15594],"result":176732},"796320","51","20","27"]