Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Nguyễn Khắc Minh Quân 4a3
10 điểm
adasdsd
10 điểm
Thy Na Nguyễn
10 điểm

Có 1348 người đã làm bài

[{"typeA":0,"typeB":2,"B":757,"A":[7,5,7],"convert":1},{"typeA":0,"A":18,"typeB":1,"B":1080,"convert":0},{"size":3,"avg":6,"list":[1,5,12]},{"list":[3,9],"index":1,"avg":6},{"idx":3,"A":[38,31,54]},{"num1":7801,"num2":67},{"so1":401,"so2":60},{"a":1,"k":3,"n":9,"type":0},{"op":1,"a":75,"b":41,"c":27,"iPos":4,"h":0},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":10,"color":"#ff2a2a","dvi":1,"scale":9,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":230,"y":35},{"x":230,"y":230},{"x":35,"y":230}],"cDai":20,"cRong":20,"x":0,"subtype":0}]
[["7","5","7"],"1080","6","3","51",{"list":[54607,46806],"result":522667},"24060","251","75","180"]