Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Nguyễn Khắc Minh Quân 4a3
10 điểm
adasdsd
10 điểm
Thy Na Nguyễn
10 điểm

Có 1348 người đã làm bài

[{"typeA":2,"typeB":3,"B":31,"A":[3,1],"convert":0},{"typeA":0,"A":7,"typeB":1,"B":420,"convert":1},{"size":2,"avg":7,"list":[3,11]},{"list":[3,15],"index":0,"avg":9},{"idx":1,"A":[23,24,46]},{"num1":9719,"num2":85},{"so1":49574,"so2":80},{"a":8,"k":0,"n":2,"type":1},{"op":1,"a":24,"b":16,"c":13,"iPos":3,"h":0},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":11,"color":"#b6b6b6","dvi":2,"scale":3,"hinh":[{"x":135,"y":35},{"x":235,"y":135},{"x":135,"y":235},{"x":35,"y":135}],"cDai":14,"cRong":14,"x":0,"subtype":1}]
["31","7","7","15","31",{"list":[48595,77752],"result":826115},"3965920","139","13","42"]