Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Nguyễn Khắc Minh Quân 4a3
10 điểm
adasdsd
10 điểm
Thy Na Nguyễn
10 điểm

Có 1348 người đã làm bài

[{"typeA":2,"typeB":3,"B":31,"A":[3,1],"convert":0},{"typeA":0,"A":12,"typeB":1,"B":720,"convert":0},{"size":3,"avg":8,"list":[11,7,6]},{"list":[5,9],"index":1,"avg":7},{"idx":3,"A":[43,52,31]},{"num1":5248,"num2":14},{"so1":14612,"so2":50},{"a":8,"k":4,"n":7,"type":0},{"op":0,"a":69,"b":68,"c":46,"iPos":2,"h":0},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":19,"color":"#ff6666","dvi":2,"scale":3,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":230,"y":35},{"x":230,"y":230},{"x":35,"y":230}],"cDai":20,"cRong":20,"x":0,"subtype":2}]
["31","720","8","5","42",{"list":[20992,5248],"result":73472},"730600","248","69","60"]