Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Nguyễn Khắc Minh Quân 4a3
10 điểm
adasdsd
10 điểm
Thy Na Nguyễn
10 điểm

Có 1349 người đã làm bài

[{"typeA":1,"typeB":2,"B":26,"A":[2,6],"convert":0},{"typeA":1,"A":48,"typeB":2,"B":2880,"convert":1},{"size":4,"avg":8,"list":[11,12,4,5]},{"list":[1,15],"index":0,"avg":8},{"idx":5,"n":[5,8],"A":[29,55]},{"num1":8994,"num2":57},{"so1":4810,"so2":20},{"a":8,"k":0,"n":3,"type":0},{"op":0,"a":73,"b":40,"c":79,"iPos":1,"h":0},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":2,"color":"#16d0ff","dvi":1,"scale":7,"hinh":[{"x":135,"y":35},{"x":235,"y":135},{"x":135,"y":235},{"x":35,"y":135}],"cDai":14,"cRong":14,"x":0,"subtype":2}]
["26","48","8","15","45",{"list":[62958,44970],"result":512658},"96200","48","40","98"]