Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Nguyễn Khắc Minh Quân 4a3
10 điểm
adasdsd
10 điểm
Thy Na Nguyễn
10 điểm

Có 1348 người đã làm bài

[{"typeA":0,"typeB":3,"B":3908,"A":[3,9,0,8],"convert":1},{"typeA":1,"A":20,"typeB":2,"B":1200,"convert":1},{"size":3,"avg":7,"list":[2,7,12]},{"list":[6,24],"index":1,"avg":15},{"idx":4,"n":[6,6],"A":[16,40]},{"num1":6972,"num2":75},{"so1":55132,"so2":50},{"a":5,"k":6,"n":2,"type":1},{"op":1,"a":38,"b":84,"c":75,"iPos":3,"h":0},{"sType":0,"sIndex":0,"cIndex":12,"color":"#1b66ff","dvi":2,"scale":8,"hinh":[{"x":55,"y":32},{"x":258,"y":65},{"x":243,"y":158},{"x":40,"y":125}],"cDai":21,"cRong":9,"x":0,"subtype":1}]
[["3","9","0","8"],"20","7","6","28",{"list":[34860,48804],"result":522900},"2756600","20","75","72"]