Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Nguyễn Khắc Minh Quân 4a3
10 điểm
adasdsd
10 điểm
Thy Na Nguyễn
10 điểm

Có 1348 người đã làm bài

[{"typeA":1,"typeB":2,"B":44,"A":[4,4],"convert":0},{"typeA":1,"A":32,"typeB":2,"B":1920,"convert":0},{"size":3,"avg":6,"list":[1,2,15]},{"list":[2,18],"index":0,"avg":10},{"idx":2,"A":[45,39,51]},{"num1":3150,"num2":17},{"so1":2064,"so2":50},{"a":2,"k":3,"n":1,"type":0},{"op":0,"a":22,"b":75,"c":79,"iPos":1,"h":0},{"sType":0,"sIndex":1,"cIndex":18,"color":"#cf99cf","dvi":2,"scale":9,"hinh":[{"x":35,"y":45},{"x":260,"y":32},{"x":265,"y":155},{"x":43,"y":167}],"cDai":23,"cRong":12,"x":0,"subtype":1}]
["44","1920","6","18","45",{"list":[24050,3150],"result":55550},"103200","52","75","108"]