Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Nguyễn Khắc Minh Quân 4a3
10 điểm
adasdsd
10 điểm
Thy Na Nguyễn
10 điểm

Có 1345 người đã làm bài

[{"typeA":1,"typeB":3,"B":478,"A":[4,7,8],"convert":0},{"typeA":1,"A":40,"typeB":2,"B":2400,"convert":0},{"size":3,"avg":5,"list":[7,1,7]},{"list":[2,4],"index":0,"avg":3},{"idx":0,"A":[52,39,38]},{"num1":9850,"num2":95},{"so1":83799,"so2":60},{"a":9,"k":7,"n":1,"type":0},{"op":0,"a":53,"b":62,"c":35,"iPos":5,"h":1},{"sType":0,"sIndex":1,"cIndex":15,"color":"#1b66ff","dvi":1,"scale":3,"hinh":[{"x":35,"y":45},{"x":260,"y":32},{"x":265,"y":155},{"x":43,"y":167}],"cDai":23,"cRong":12,"x":0,"subtype":2}]
["478","2400","5","4","43",{"list":[49250,88650],"result":935750},"5027940","99","62","36"]