Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Nguyễn Khắc Minh Quân 4a3
10 điểm
adasdsd
10 điểm
Thy Na Nguyễn
10 điểm

Có 1348 người đã làm bài

[{"typeA":1,"typeB":3,"B":393,"A":[3,9,3],"convert":0},{"typeA":0,"A":14,"typeB":1,"B":840,"convert":0},{"size":3,"avg":9,"list":[5,0,22]},{"list":[3,5],"index":1,"avg":4},{"idx":2,"A":[41,33,52]},{"num1":6981,"num2":48},{"so1":70318,"so2":90},{"a":7,"k":5,"n":3,"type":0},{"op":1,"a":83,"b":49,"c":17,"iPos":6,"h":0},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":12,"color":"#16d0ff","dvi":0,"scale":5,"hinh":[{"x":135,"y":35},{"x":235,"y":135},{"x":135,"y":235},{"x":35,"y":135}],"cDai":14,"cRong":14,"x":0,"subtype":1}]
["393","840","9","3","42",{"list":[55848,27924],"result":335088},"6328620","147","17","70"]