Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Nguyễn Khắc Minh Quân 4a3
10 điểm
adasdsd
10 điểm
Thy Na Nguyễn
10 điểm

Có 1345 người đã làm bài

[{"typeA":2,"typeB":3,"B":71,"A":[7,1],"convert":1},{"typeA":1,"A":34,"typeB":2,"B":2040,"convert":1},{"size":4,"avg":9,"list":[8,11,7,10]},{"list":[2,6],"index":1,"avg":4},{"idx":1,"A":[36,48,36]},{"num1":3295,"num2":47},{"so1":60323,"so2":70},{"a":3,"k":7,"n":4,"type":0},{"op":1,"a":73,"b":73,"c":16,"iPos":6,"h":0},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":13,"color":"#b6b6b6","dvi":1,"scale":3,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":230,"y":35},{"x":230,"y":230},{"x":35,"y":230}],"cDai":20,"cRong":20,"x":0,"subtype":2}]
[["7","1"],"34","9","2","40",{"list":[23065,13180],"result":154865},"4222610","264","16","60"]