Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Nguyễn Khắc Minh Quân 4a3
10 điểm
adasdsd
10 điểm
Thy Na Nguyễn
10 điểm

Có 1348 người đã làm bài

[{"typeA":2,"typeB":3,"B":35,"A":[3,5],"convert":1},{"typeA":0,"A":5,"typeB":1,"B":300,"convert":1},{"size":2,"avg":9,"list":[12,6]},{"list":[9,15],"index":0,"avg":12},{"idx":3,"A":[45,53,31]},{"num1":9870,"num2":12},{"so1":95324,"so2":70},{"a":7,"k":1,"n":0,"type":0},{"op":0,"a":41,"b":88,"c":15,"iPos":1,"h":0},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":13,"color":"#ff6666","dvi":0,"scale":2,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":230,"y":35},{"x":230,"y":230},{"x":35,"y":230}],"cDai":20,"cRong":20,"x":0,"subtype":1}]
[["3","5"],"5","9","15","43",{"list":[19740,9870],"result":118440},"6672680","34","88","40"]