Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Nguyễn Khắc Minh Quân 4a3
10 điểm
adasdsd
10 điểm
Thy Na Nguyễn
10 điểm

Có 1348 người đã làm bài

[{"typeA":0,"typeB":2,"B":198,"A":[1,9,8],"convert":0},{"typeA":1,"A":53,"typeB":2,"B":3180,"convert":1},{"size":3,"avg":6,"list":[9,3,6]},{"list":[7,9],"index":0,"avg":8},{"idx":2,"A":[46,40,61]},{"num1":982,"num2":51},{"so1":2703,"so2":20},{"a":2,"k":0,"n":3,"type":1},{"op":1,"a":92,"b":58,"c":51,"iPos":6,"h":0},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":6,"color":"#fdff31","dvi":1,"scale":5,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":230,"y":35},{"x":230,"y":230},{"x":35,"y":230}],"cDai":20,"cRong":20,"x":0,"subtype":1}]
["198","53","6","9","49",{"list":[982,4910],"result":50082},"54060","21","51","100"]