Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Nguyễn Khắc Minh Quân 4a3
10 điểm
adasdsd
10 điểm
Thy Na Nguyễn
10 điểm

Có 1347 người đã làm bài

[{"typeA":2,"typeB":3,"B":79,"A":[7,9],"convert":0},{"typeA":0,"A":3,"typeB":1,"B":180,"convert":1},{"size":3,"avg":7,"list":[7,4,10]},{"list":[3,17],"index":1,"avg":10},{"idx":1,"A":[43,58,46]},{"num1":9337,"num2":29},{"so1":69020,"so2":70},{"a":9,"k":6,"n":5,"type":0},{"op":0,"a":77,"b":20,"c":40,"iPos":1,"h":1},{"sType":0,"sIndex":1,"cIndex":3,"color":"#ff7e00","dvi":1,"scale":8,"hinh":[{"x":35,"y":45},{"x":260,"y":32},{"x":265,"y":155},{"x":43,"y":167}],"cDai":23,"cRong":12,"x":0,"subtype":2}]
["79","3","7","3","49",{"list":[84033,18674],"result":270773},"4831400","","20","96"]