Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Nguyễn Khắc Minh Quân 4a3
10 điểm
adasdsd
10 điểm
Thy Na Nguyễn
10 điểm

Có 1348 người đã làm bài

[{"typeA":0,"typeB":3,"B":3621,"A":[3,6,2,1],"convert":0},{"typeA":0,"A":2,"typeB":1,"B":120,"convert":1},{"size":4,"avg":7,"list":[8,3,1,16]},{"list":[3,17],"index":1,"avg":10},{"idx":1,"A":[33,36,42]},{"num1":3723,"num2":64},{"so1":15512,"so2":90},{"a":4,"k":3,"n":4,"type":1},{"op":0,"a":71,"b":85,"c":82,"iPos":1,"h":1},{"sType":0,"sIndex":1,"cIndex":16,"color":"#ff6666","dvi":2,"scale":3,"hinh":[{"x":35,"y":45},{"x":260,"y":32},{"x":265,"y":155},{"x":43,"y":167}],"cDai":23,"cRong":12,"x":1,"subtype":0}]
["3621","2","7","3","37",{"list":[14892,22338],"result":238272},"1396080","0","85","69"]