Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Nguyễn Khắc Minh Quân 4a3
10 điểm
adasdsd
10 điểm
Thy Na Nguyễn
10 điểm

Có 1348 người đã làm bài

[{"typeA":0,"typeB":1,"B":78,"A":[7,8],"convert":0},{"typeA":1,"A":17,"typeB":2,"B":1020,"convert":1},{"size":3,"avg":9,"list":[2,4,21]},{"list":[6,16],"index":1,"avg":11},{"idx":2,"A":[43,34,52]},{"num1":1489,"num2":64},{"so1":13987,"so2":40},{"a":9,"k":2,"n":6,"type":0},{"op":1,"a":42,"b":49,"c":13,"iPos":0,"h":1},{"sType":0,"sIndex":0,"cIndex":14,"color":"#00c933","dvi":0,"scale":3,"hinh":[{"x":55,"y":32},{"x":258,"y":65},{"x":243,"y":158},{"x":40,"y":125}],"cDai":21,"cRong":9,"x":0,"subtype":2}]
["78","17","9","6","43",{"list":[5956,8934],"result":95296},"559480","165","42","27"]