Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Nguyễn Khắc Minh Quân 4a3
10 điểm
adasdsd
10 điểm
Thy Na Nguyễn
10 điểm

Có 1348 người đã làm bài

[{"typeA":1,"typeB":2,"B":97,"A":[9,7],"convert":1},{"typeA":1,"A":44,"typeB":2,"B":2640,"convert":0},{"size":3,"avg":9,"list":[6,3,18]},{"list":[10,18],"index":0,"avg":14},{"idx":2,"A":[30,23,40]},{"num1":9974,"num2":7},{"so1":58217,"so2":40},{"a":8,"k":5,"n":6,"type":0},{"op":0,"a":59,"b":90,"c":76,"iPos":4,"h":0},{"sType":0,"sIndex":1,"cIndex":8,"color":"#b6b6b6","dvi":1,"scale":1,"hinh":[{"x":35,"y":45},{"x":260,"y":32},{"x":265,"y":155},{"x":43,"y":167}],"cDai":23,"cRong":12,"x":1,"subtype":1}]
[["9","7"],"2640","9","18","31",{"result":69818},"2328680","281","56","23"]