Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Nguyễn Khắc Minh Quân 4a3
10 điểm
adasdsd
10 điểm
Thy Na Nguyễn
10 điểm

Có 1349 người đã làm bài

[{"typeA":1,"typeB":2,"B":67,"A":[6,7],"convert":0},{"typeA":1,"A":3,"typeB":2,"B":180,"convert":0},{"size":2,"avg":9,"list":[12,6]},{"list":[1,17],"index":1,"avg":9},{"idx":1,"A":[41,42,22]},{"num1":187,"num2":21},{"so1":70773,"so2":80},{"a":8,"k":7,"n":0,"type":0},{"op":1,"a":30,"b":53,"c":39,"iPos":4,"h":0},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":19,"color":"#00c933","dvi":1,"scale":4,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":230,"y":35},{"x":230,"y":230},{"x":35,"y":230}],"cDai":20,"cRong":20,"x":0,"subtype":2}]
["67","180","9","1","35",{"list":[187,374],"result":3927},"5661840","89","30","80"]