Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Nguyễn Khắc Minh Quân 4a3
10 điểm
adasdsd
10 điểm
Thy Na Nguyễn
10 điểm

Có 1348 người đã làm bài

[{"typeA":2,"typeB":3,"B":28,"A":[2,8],"convert":0},{"typeA":1,"A":47,"typeB":2,"B":2820,"convert":1},{"size":2,"avg":6,"list":[6,6]},{"list":[2,6],"index":0,"avg":4},{"idx":4,"n":[4,3],"A":[30,37]},{"num1":5025,"num2":74},{"so1":17593,"so2":30},{"a":9,"k":2,"n":4,"type":0},{"op":1,"a":46,"b":72,"c":13,"iPos":6,"h":0},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":13,"color":"#fdff31","dvi":1,"scale":2,"hinh":[{"x":135,"y":35},{"x":235,"y":135},{"x":135,"y":235},{"x":35,"y":135}],"cDai":14,"cRong":14,"x":0,"subtype":1}]
["28","47","6","6","33",{"list":[20100,35175],"result":371850},"527790","613","13","28"]