Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Nguyễn Khắc Minh Quân 4a3
10 điểm
adasdsd
10 điểm
Thy Na Nguyễn
10 điểm

Có 1348 người đã làm bài

[{"typeA":1,"typeB":3,"B":349,"A":[3,4,9],"convert":0},{"typeA":1,"A":33,"typeB":2,"B":1980,"convert":1},{"size":4,"avg":5,"list":[7,0,10,3]},{"list":[9,23],"index":1,"avg":16},{"idx":4,"n":[7,7],"A":[11,53]},{"num1":2122,"num2":27},{"so1":41142,"so2":10},{"a":8,"k":7,"n":3,"type":0},{"op":1,"a":55,"b":91,"c":72,"iPos":6,"h":0},{"sType":0,"sIndex":1,"cIndex":8,"color":"#ff7e00","dvi":2,"scale":6,"hinh":[{"x":35,"y":45},{"x":260,"y":32},{"x":265,"y":155},{"x":43,"y":167}],"cDai":23,"cRong":12,"x":0,"subtype":2}]
["349","33","5","9","32",{"list":[14854,4244],"result":57294},"411420","188","72","72"]