Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Nguyễn Khắc Minh Quân 4a3
10 điểm
adasdsd
10 điểm
Thy Na Nguyễn
10 điểm

Có 1343 người đã làm bài

[{"typeA":1,"typeB":3,"B":346,"A":[3,4,6],"convert":1},{"typeA":1,"A":48,"typeB":2,"B":2880,"convert":1},{"size":3,"avg":8,"list":[5,6,13]},{"list":[3,19],"index":1,"avg":11},{"idx":3,"A":[29,22,42]},{"num1":9710,"num2":75},{"so1":2121,"so2":70},{"a":1,"k":4,"n":0,"type":0},{"op":0,"a":62,"b":47,"c":67,"iPos":2,"h":1},{"sType":1,"sIndex":1,"cIndex":19,"color":"#ff2a2a","dvi":1,"scale":7,"hinh":[{"x":35,"y":35},{"x":230,"y":35},{"x":230,"y":230},{"x":35,"y":230}],"cDai":20,"cRong":20,"x":0,"subtype":2}]
[["3","4","6"],"48","8","3","31",{"list":[48550,67970],"result":728250},"148470","31","62","140"]