Lớp 4 - Kiểm tra tháng 10 năm 2014

00:00

Điểm cao:

Vũ Xuân Huy
10 điểm
Trương Quang Đạt
10 điểm
Nguyễn Khắc Minh Quân 4a3
10 điểm
adasdsd
10 điểm
Thy Na Nguyễn
10 điểm

Có 1349 người đã làm bài

[{"typeA":2,"typeB":3,"B":27,"A":[2,7],"convert":0},{"typeA":1,"A":35,"typeB":2,"B":2100,"convert":1},{"size":4,"avg":6,"list":[6,7,7,4]},{"list":[4,20],"index":0,"avg":12},{"idx":2,"A":[35,43,15]},{"num1":8536,"num2":38},{"so1":9014,"so2":60},{"a":4,"k":4,"n":1,"type":1},{"op":0,"a":34,"b":98,"c":52,"iPos":0,"h":0},{"sType":1,"sIndex":0,"cIndex":15,"color":"#8fff16","dvi":2,"scale":8,"hinh":[{"x":135,"y":35},{"x":235,"y":135},{"x":135,"y":235},{"x":35,"y":135}],"cDai":14,"cRong":14,"x":0,"subtype":1}]
["27","35","6","20","31",{"list":[68288,25608],"result":324368},"540840","11","34","112"]