Lớp 1 - Kiểm tra tháng 9 năm 2014

Kiểm tra tháng 9 (năm học 2014 - 2015)

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
Nguyễn Dũng
10 điểm
Ban Gia Ma No
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
Nguyễn Đức Huy
10 điểm

Có 9727 người đã làm bài

[{"val":2,"imageId":"gl8"},{"list":["2","5","3"],"trueans":"3","imageId":"gl6"},{"val":6,"imageId":"gl2"},{"Min":5,"Max":10,"trueans":8,"color":"#35aede"},{"Min":3,"Max":9,"trueans":6,"color":"#0a7d25"},{"Min":5,"Max":10,"trueans":7,"color":"#9a1ba6"},{"type":2,"so":8,"so2":2,"so3":9,"dapan":[0,1,2,3,4,5,6,7,8]},{"list":[0,10,7],"N":3,"max":10},{"list":[4,1,7,7,6],"N":5,"max":1},{"list":[{"id":25,"color":"#92278f"},{"id":4,"color":"#fff200"},{"id":22,"color":"#ff9600"},{"id":10,"color":"#00cc00"}],"shapeId":4,"shapeName":"hình tam giác","indexList":[1,3]}]
["2","3","6","8","6","7",[0,1,2,3,4,5,6,7,8],"10","1",[1,3]]