Lớp 1 - Kiểm tra tháng 9 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 9762

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Băng Hải Tặc Fuck10 0 phút - 17 giây2016-10-23 10:56:53 1 Xem bài làm
2 Nguyễn Dũng10 0 phút - 19 giây2014-12-26 10:48:25 4 Xem bài làm
3 nguyen quang trung10 0 phút - 19 giây2016-03-05 20:38:42 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Đức Huy10 0 phút - 20 giây2015-07-27 17:20:17 4 Xem bài làm
5 songoku saiya thinh no10 0 phút - 20 giây2016-03-07 20:55:21 1 Xem bài làm
6 Ban Gia Ma No10 0 phút - 20 giây2015-02-16 09:59:09 1 Xem bài làm
7 trần minh quân10 0 phút - 21 giây2015-06-16 16:03:18 7 Xem bài làm
8 nguyen quang trung10 0 phút - 21 giây2016-04-18 15:53:37 2 Xem bài làm
9 Ve Ge Ta10 0 phút - 21 giây2015-02-15 20:48:19 1 Xem bài làm
10 Go Ge Ta10 0 phút - 21 giây2015-02-15 16:24:00 1 Xem bài làm
11 tungtung10 0 phút - 21 giây2014-10-16 11:19:59 1 Xem bài làm
12 Nguyễn Đỗ Minh Khoa10 0 phút - 22 giây2015-02-14 15:25:59 1 Xem bài làm
13 Trương Quang Đạt10 0 phút - 22 giây2014-11-10 18:17:18 9 Xem bài làm
14 Nhân Nguyễn10 0 phút - 22 giây2016-09-05 09:51:25 1 Xem bài làm
15 deadpool10 0 phút - 22 giây2016-05-20 20:20:52 1 Xem bài làm
16 Lê Nho Khoa10 0 phút - 22 giây2016-04-30 10:46:53 1 Xem bài làm
17 Go Trunks10 0 phút - 22 giây2015-02-16 09:44:55 1 Xem bài làm
18 Cao Tuấn Anh10 0 phút - 23 giây2016-09-14 12:47:50 1 Xem bài làm
19 HOT BOY10 0 phút - 23 giây2016-09-05 16:16:19 1 Xem bài làm
20 Nguyen Quang Trung10 0 phút - 23 giây2016-03-06 20:19:22 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Minh Anh10 0 phút - 23 giây2015-01-21 19:13:46 1 Xem bài làm
22 nguyển đình thái10 0 phút - 23 giây2014-10-11 13:32:32 1 Xem bài làm
23 Ngô Quang Hân10 0 phút - 23 giây2015-07-14 08:44:42 8 Xem bài làm
24 MAN10 0 phút - 23 giây2016-10-04 11:17:16 1 Xem bài làm
25 Băng Hải Tặc Death10 0 phút - 24 giây2016-10-20 03:23:52 1 Xem bài làm
26 ROMAN REGINS10 0 phút - 24 giây2016-08-16 10:02:00 1 Xem bài làm
27 Cream AOA10 0 phút - 24 giây2016-06-02 17:14:41 1 Xem bài làm
28 Để gió cuốn đi10 0 phút - 24 giây2015-03-14 16:31:42 1 Xem bài làm
29 Ban Gia Ma No10 0 phút - 24 giây2015-02-14 21:30:19 1 Xem bài làm
30 Son Go Ten10 0 phút - 24 giây2015-02-14 15:20:55 1 Xem bài làm
31 nguyendinhthai10 0 phút - 24 giây2014-10-04 11:14:06 1 Xem bài làm
32 Songotenks10 0 phút - 25 giây2015-02-15 07:27:23 1 Xem bài làm
33 Trần Doãn Tuấn10 0 phút - 25 giây2014-10-04 19:58:03 1 Xem bài làm
34 Nguyen Anh Quan10 0 phút - 25 giây2014-11-30 13:51:44 4 Xem bài làm
35 Đỗ Đức Đạt10 0 phút - 25 giây2016-07-14 09:00:15 1 Xem bài làm
36 Nguyễn Kiều Trinh10 0 phút - 25 giây2016-06-28 22:32:17 1 Xem bài làm
37 Tuần Long10 0 phút - 25 giây2016-01-13 07:11:26 1 Xem bài làm
38 Thần Tuần Long10 0 phút - 25 giây2016-01-10 13:09:36 1 Xem bài làm
39 nôbi nôbita10 0 phút - 25 giây2015-08-01 05:45:49 1 Xem bài làm
40 Hell Angel10 0 phút - 25 giây2015-03-12 18:14:58 1 Xem bài làm
41 yfgfghg10 0 phút - 25 giây2015-03-10 13:10:30 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Việt Thái10 0 phút - 25 giây2015-03-01 21:01:58 1 Xem bài làm
43 nguyen dinh thai dinh10 0 phút - 26 giây2014-10-01 22:54:03 1 Xem bài làm
44 Đỗ Ngọc Hải10 0 phút - 26 giây2015-06-10 21:05:28 1 Xem bài làm
45 Trần Quốc An10 0 phút - 26 giây2014-09-13 20:14:31 1 Xem bài làm
46 Nguyễn Thế Duy10 0 phút - 26 giây2015-03-18 10:22:19 1 Xem bài làm
47 Nguyễn Hiếu Nhân10 0 phút - 26 giây2016-05-22 12:58:02 3 Xem bài làm
48 Hà ĐứcThụ10 0 phút - 26 giây2015-03-15 19:57:32 1 Xem bài làm
49 Nguyễn Thiều Công Thành10 0 phút - 26 giây2015-09-03 19:26:32 3 Xem bài làm
50 Nguyen duy khanh10 0 phút - 26 giây2015-03-05 21:11:36 1 Xem bài làm