Lớp 2 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2612

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 songoku saiya thinh no10 1 phút - 1 giây2016-03-10 17:44:25 1 Xem bài làm
2 songoku saiya thinh no10 1 phút - 4 giây2016-03-13 15:02:04 1 Xem bài làm
3 nguyen quang trung10 1 phút - 20 giây2016-02-28 17:14:24 1 Xem bài làm
4 Trung Kenny10 1 phút - 32 giây2014-09-14 13:27:04 1 Xem bài làm
5 Trần Quốc Khánh10 1 phút - 41 giây2014-09-12 20:51:44 1 Xem bài làm
6 sontungmtp10 1 phút - 43 giây2015-08-18 16:47:14 1 Xem bài làm
7 Trung Dolce10 1 phút - 44 giây2014-08-31 09:28:08 1 Xem bài làm
8 Đỗ Duy Mạnh10 1 phút - 49 giây2016-10-13 19:10:26 1 Xem bài làm
9 Bố Tướng Vân Nội10 1 phút - 49 giây2014-09-03 11:02:31 1 Xem bài làm
10 Trung Dolce10 1 phút - 49 giây2014-08-28 13:31:50 1 Xem bài làm
11 Phúc Quang Lê10 1 phút - 53 giây2015-02-27 09:16:38 1 Xem bài làm
12 nguyentronganhtu10 1 phút - 55 giây2015-03-14 21:40:08 7 Xem bài làm
13 Trung Dolce10 1 phút - 56 giây2014-08-26 13:38:15 1 Xem bài làm
14 Thần Tuần Long10 1 phút - 57 giây2016-01-10 13:42:57 1 Xem bài làm
15 Lê Hùng Minh10 1 phút - 57 giây2015-04-10 12:14:24 1 Xem bài làm
16 Trung Dolce10 1 phút - 57 giây2014-09-07 09:56:39 1 Xem bài làm
17 Tô Bá Chiến10 1 phút - 57 giây2014-06-01 20:47:59 1 Xem bài làm
18 Nguyễn tHị Hồng Vân10 1 phút - 59 giây2015-01-09 19:02:18 1 Xem bài làm
19 Đặng Hồng Trung10 2 phút - 0 giây2014-09-04 13:52:06 1 Xem bài làm
20 Nguyễn Hà Thương10 2 phút - 1 giây2016-06-11 09:03:34 1 Xem bài làm
21 le manh thanh vinh10 2 phút - 2 giây2015-01-18 20:55:03 1 Xem bài làm
22 Sagit Cute10 2 phút - 3 giây2015-03-15 17:49:26 1 Xem bài làm
23 Phạm Nhật Minh10 2 phút - 3 giây2016-05-22 21:29:43 1 Xem bài làm
24 Lê Quang Phúc10 2 phút - 4 giây2015-02-19 21:09:51 1 Xem bài làm
25 Lê Thị Thu Thuỳ10 2 phút - 4 giây2014-08-17 09:42:36 1 Xem bài làm
26 Đào Trọng Violympic10 2 phút - 5 giây2015-01-26 09:51:57 1 Xem bài làm
27 trang_2a10 2 phút - 5 giây2014-12-09 17:28:37 1 Xem bài làm
28 Thanh Đoàn10 2 phút - 8 giây2016-06-28 22:15:32 1 Xem bài làm
29 Hồ Văn Minh Nhật10 2 phút - 8 giây2015-03-30 21:25:17 1 Xem bài làm
30 Nguyễn Trọng Tín10 2 phút - 9 giây2015-01-07 21:33:42 1 Xem bài làm
31 Dang Hong Trung10 2 phút - 9 giây2014-08-28 15:00:24 1 Xem bài làm
32 Nguyễn Hồng Thái10 2 phút - 10 giây2015-01-08 12:16:56 4 Xem bài làm
33 nguyen thi xuan10 2 phút - 10 giây2014-12-14 08:52:03 1 Xem bài làm
34 Đào Trọng Nobita10 2 phút - 11 giây2015-02-12 09:42:24 1 Xem bài làm
35 Trương Thị Minh Tú10 2 phút - 11 giây2014-07-03 16:51:54 1 Xem bài làm
36 Dương Trường Nam10 2 phút - 12 giây2016-10-08 15:44:01 1 Xem bài làm
37 Thiên Thiên Chanyeol10 2 phút - 12 giây2016-07-08 21:38:39 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Hồng Thái10 2 phút - 12 giây2015-01-09 11:25:09 1 Xem bài làm
39 Lê Quang Phúc10 2 phút - 13 giây2015-01-31 19:20:56 1 Xem bài làm
40 nguyễnthianh10 2 phút - 13 giây2014-12-21 20:49:59 1 Xem bài làm
41 thianh_410 2 phút - 15 giây2014-12-31 21:35:28 1 Xem bài làm
42 Đặng Minh Quân10 2 phút - 15 giây2014-07-18 17:40:51 1 Xem bài làm
43 Người Yêu Môn Toán10 2 phút - 16 giây2014-12-10 20:34:12 1 Xem bài làm
44 trần trọng không13200710 2 phút - 17 giây2015-02-12 09:22:38 1 Xem bài làm
45 Nguyen Tuan Viet10 2 phút - 17 giây2015-03-04 15:25:01 1 Xem bài làm
46 Vũ Thị Vân Anh10 2 phút - 18 giây2016-07-19 12:40:52 1 Xem bài làm
47 Hắc Long10 2 phút - 18 giây2016-01-10 11:23:49 1 Xem bài làm
48 anhhungvutru10 2 phút - 19 giây2016-07-30 09:26:03 1 Xem bài làm
49 Bé Giang Hồ10 2 phút - 19 giây2015-03-17 10:05:31 1 Xem bài làm
50 Cao Tuấn Anh10 2 phút - 20 giây2016-09-01 06:29:38 1 Xem bài làm