Lớp 1 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm

Có 4302 người đã làm bài

[{"so1":9,"so2":1},{"so1":5,"so2":12},{"so1":71,"so2":0},{"so1":12,"so2":56},{"so1":32,"so2":20},{"so1":41,"so2":45,"dv":"cm"},{"so1":97,"so2":66,"dv":"m"},{"type":5,"dm":60},{"N":6,"max":59,"orderedList":[27,80,94,95,98,99],"list":[27,98,94,95,80,99]},{"N":6,"max":82,"orderedList":[21,12,6,4,3,1],"list":[6,1,21,4,12,3]},{"type":0,"so1":0,"so2":73},{"so1":30,"so2":20},{"so2":31,"so1":46},{"type":1,"op1":1,"op2":0,"so1":63,"so2":32,"so3":16},{"type":1,"a":98,"b":42,"c":24},{"so1":67,"so2":21,"idx":4},{"so1":89,"so2":76,"idx":10},{"socanviet":97},{"sIndex":1,"cIndex":7,"color":"#cf99cf"},{"opt":0,"toadoR1":{"x":116,"y":125},"R1":83.33333333333333,"toadoR2":{"x":210,"y":125},"R2":83.33333333333333,"num":6,"points":[{"x":56,"y":105},{"x":72.66666666666666,"y":133},{"x":163.33333333333331,"y":42},{"x":184,"y":125},{"x":232.66666666666666,"y":35},{"x":302.3333333333333,"y":171}],"type":3,"c":4,"let":9}]
["100","6 chục + 2 đơn vị","71","68","12","86","31","6",[27,80,94,95,98,99],[21,12,6,4,3,1],{"ans0":"73-0","ans1":"73"},{"ans0":"30-20","ans1":"10"},{"ans0":"31+46","ans1":"77"},{"A":"63","B":"31"},"<",{"ans1":"67+21=88","ans2":"88"},{"ans1":"89-76=13","ans2":"13"},"97","5","3"]