Lớp 1 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm

Có 4303 người đã làm bài

[{"so1":7,"so2":2},{"so1":4,"so2":21},{"so1":14,"so2":0},{"so1":66,"so2":20},{"so1":33,"so2":12},{"so1":76,"so2":1,"dv":"m"},{"so1":23,"so2":2,"dv":"dm"},{"type":5,"dm":50},{"N":5,"max":90,"orderedList":[42,65,77,95,98],"list":[95,42,98,65,77]},{"N":4,"max":58,"orderedList":[56,44,32,17],"list":[17,56,32,44]},{"type":1,"so1":74,"so2":88},{"so1":72,"so2":51},{"so2":33,"so1":41},{"type":1,"op1":1,"op2":0,"so1":77,"so2":6,"so3":21},{"type":1,"a":95,"b":46,"c":26},{"so1":23,"so2":15,"idx":8},{"so1":34,"so2":22,"idx":4},{"socanviet":73},{"sIndex":2,"cIndex":16,"color":"#5674b9"},{"opt":0,"toadoR1":{"x":116,"y":125},"R1":83.33333333333333,"toadoR2":{"x":210,"y":125},"R2":83.33333333333333,"num":9,"points":[{"x":20,"y":40},{"x":66.44444444444444,"y":114},{"x":107.88888888888889,"y":56},{"x":130.33333333333331,"y":194},{"x":164.77777777777777,"y":211},{"x":218.22222222222223,"y":95},{"x":231.66666666666666,"y":121},{"x":290.1111111111111,"y":75},{"x":304.55555555555554,"y":68}],"type":2,"c":3,"let":8}]
["90","6 chục + 1 đơn vị","14","86","21","77","21","5",[42,65,77,95,98],[56,44,32,17],{"ans0":"88 - 74","ans1":"14"},{"ans0":"72 - 51","ans1":"21"},{"ans0":"33 + 41","ans1":"74"},{"A":"77","B":"71"},"<",{"ans1":"23 + 15 = 38","ans2":"38"},{"ans1":"34 - 22 = 12","ans2":"12"},"73","6","2"]