Lớp 1 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014

00:00

Điểm cao:

nguyen quang trung
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
nguyen quang trung
10 điểm
songoku saiya thinh no
10 điểm
Băng Hải Tặc Death 2
10 điểm

Có 4309 người đã làm bài

[{"so1":7,"so2":0},{"so1":6,"so2":27},{"so1":11,"so2":10},{"so1":41,"so2":22},{"so1":73,"so2":42},{"so1":66,"so2":21,"dv":"m"},{"so1":83,"so2":12,"dv":"m"},{"type":5,"dm":90},{"N":6,"max":48,"orderedList":[51,61,95,96,98,99],"list":[98,96,61,95,51,99]},{"N":5,"max":90,"orderedList":[55,17,16,5,2],"list":[55,5,16,2,17]},{"type":1,"so1":49,"so2":69},{"so1":42,"so2":20},{"so2":42,"so1":43},{"type":1,"op1":1,"op2":0,"so1":28,"so2":15,"so3":81},{"type":0,"a":99,"b":75,"c":53},{"so1":43,"so2":36,"idx":10},{"so1":77,"so2":33,"idx":3},{"socanviet":94},{"sIndex":3,"cIndex":7,"color":"#1b66ff"},{"opt":0,"toadoR1":{"x":116,"y":125},"R1":83.33333333333333,"toadoR2":{"x":210,"y":125},"R2":83.33333333333333,"num":8,"points":[{"x":43,"y":180},{"x":63.75,"y":91},{"x":114.5,"y":193},{"x":150.25,"y":119},{"x":178,"y":135},{"x":214.75,"y":184},{"x":275.5,"y":46},{"x":308.25,"y":92}],"type":1,"c":1,"let":4}]
["70","8 chục + 7 đơn vị","1","63","31","87","71","9",[51,61,95,96,98,99],[55,17,16,5,2],{"ans0":"69-49","ans1":"20"},{"ans0":"42-20","ans1":"22"},{"ans0":"43+42","ans1":"85"},{"A":"28","B":"13"},">",{"ans1":"43+36=79","ans2":"79"},{"ans1":"77-33=44","ans2":"44"},"94","10","2"]