Lớp 1 - Kiểm tra tháng 5 năm 2014 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 4520

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 nguyen quang trung10 0 phút - 59 giây2016-04-18 14:52:20 2 Xem bài làm
2 nguyen quang trung10 1 phút - 6 giây2016-03-05 20:36:52 1 Xem bài làm
3 songoku saiya thinh no10 1 phút - 7 giây2016-03-07 20:52:28 1 Xem bài làm
4 nguyen quang trung10 1 phút - 7 giây2016-02-28 17:08:10 1 Xem bài làm
5 Mỹ Anh10 1 phút - 25 giây2016-10-23 10:00:18 2 Xem bài làm
6 Băng Hải Tặc Death 210 1 phút - 30 giây2016-10-20 18:10:38 1 Xem bài làm
7 Namikaze Minato10 1 phút - 34 giây2016-08-13 16:17:19 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Minh Tùng10 1 phút - 38 giây2015-12-13 16:15:42 1 Xem bài làm
9 adasdsd10 1 phút - 44 giây2014-10-05 09:16:02 1 Xem bài làm
10 huhuhu10 1 phút - 46 giây2014-10-11 17:33:34 1 Xem bài làm
11 Phượng Hoàng Dung Nham10 1 phút - 47 giây2016-09-20 14:14:42 1 Xem bài làm
12 Thần Tuần Long10 1 phút - 48 giây2016-01-10 13:06:28 1 Xem bài làm
13 Trần Thành Đức10 1 phút - 49 giây2016-11-22 10:35:06 1 Xem bài làm
14 Thanh Đoàn10 1 phút - 49 giây2016-06-18 22:10:57 1 Xem bài làm
15 Trần Doãn Tuấn10 1 phút - 49 giây2014-10-04 20:01:51 1 Xem bài làm
16 Băng Gía10 1 phút - 51 giây2016-10-28 15:46:38 1 Xem bài làm
17 nguyen quang trung10 1 phút - 51 giây2016-02-06 16:03:25 1 Xem bài làm
18 Nguyễn Thu Trà10 1 phút - 52 giây2015-01-17 16:34:59 1 Xem bài làm
19 Đỗ Kim Lâm10 1 phút - 53 giây2016-09-12 14:15:41 1 Xem bài làm
20 Nguyễn Hải Dương10 1 phút - 54 giây2016-06-16 15:25:27 1 Xem bài làm
21 Nguyễn Thị Ánh10 1 phút - 55 giây2016-06-01 10:44:35 1 Xem bài làm
22 Duong Quan Hao10 1 phút - 55 giây2016-03-30 20:05:23 1 Xem bài làm
23 Trần Lâm Thiên Hương10 1 phút - 59 giây2016-07-18 15:41:40 1 Xem bài làm
24 Nguyễn Xuân Đạt10 2 phút - 3 giây2015-02-05 09:48:07 1 Xem bài làm
25 Hắc Long10 2 phút - 4 giây2016-01-09 19:56:14 1 Xem bài làm
26 thianh_410 2 phút - 4 giây2014-12-31 21:30:53 1 Xem bài làm
27 nguyễn hoàng chương10 2 phút - 5 giây2015-01-04 14:36:49 1 Xem bài làm
28 sieusaiya goku10 2 phút - 6 giây2016-10-30 08:01:45 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Công Biển10 2 phút - 6 giây2014-12-28 12:01:41 1 Xem bài làm
30 Lê Quang Phúc10 2 phút - 7 giây2015-02-19 20:41:58 1 Xem bài làm
31 Nguyễn Hồng Thái10 2 phút - 8 giây2015-01-11 16:58:44 2 Xem bài làm
32 Dang Hoang Nam10 2 phút - 9 giây2016-08-14 14:15:04 1 Xem bài làm
33 nguyen thi xuan_3d10 2 phút - 9 giây2014-12-12 19:49:10 1 Xem bài làm
34 do duc anh10 2 phút - 10 giây2016-09-19 15:26:05 1 Xem bài làm
35 nguyễn thị ánh _1a10 2 phút - 10 giây2014-12-06 10:02:50 1 Xem bài làm
36 Lê Xuân Hải10 2 phút - 11 giây2016-11-22 11:42:10 9 Xem bài làm
37 Tuần Long10 2 phút - 11 giây2016-01-13 07:08:00 1 Xem bài làm
38 Nguyễn Duy Lộc10 2 phút - 12 giây2016-04-29 21:09:47 4 Xem bài làm
39 Tô Bá Chiến10 2 phút - 12 giây2014-06-01 20:43:08 1 Xem bài làm
40 lêquangtrườnganh10 2 phút - 13 giây2014-07-24 08:13:34 8 Xem bài làm
41 Trần Sỹ Minh Quân10 2 phút - 13 giây2014-08-12 09:53:35 1 Xem bài làm
42 Ribi SaChi10 2 phút - 13 giây2014-07-26 19:57:23 1 Xem bài làm
43 pikachu10 2 phút - 18 giây2016-11-02 21:05:13 1 Xem bài làm
44 khampha10 2 phút - 18 giây2015-01-09 08:36:18 1 Xem bài làm
45 Araion Showin10 2 phút - 19 giây2016-08-31 21:20:18 1 Xem bài làm
46 Miyuhara10 2 phút - 22 giây2015-01-18 22:33:39 1 Xem bài làm
47 nguyễnthianh10 2 phút - 25 giây2014-12-21 20:52:55 1 Xem bài làm
48 nguyenanh_3d10 2 phút - 25 giây2014-12-10 19:50:51 1 Xem bài làm
49 Hồ Mạnh Dũng10 2 phút - 26 giây2016-05-04 21:27:51 3 Xem bài làm
50 nguyễn ngọc phượng10 2 phút - 26 giây2015-07-10 10:15:56 1 Xem bài làm