Lớp 3 - Kiểm tra tháng 11

00:00

Điểm cao:

Lê Xuân Hải
10 điểm
Nguyễn Anh Khôi
10 điểm
Trần Đại Thành Danh
10 điểm
Dương Quân Hảo
10 điểm
Nguyễn Quốc Bảo
10 điểm

Có 1906 người đã làm bài

[{"z":4,"x":2,"y":0,"xy":20},{"num2":6,"num1":414,"type":1},{"num2":10,"num1":10,"type":0},{"so1":31,"so2":30,"idx":8,"help":false},{"so2":1,"so1":1},{"so2":3,"so1":14,"idx":10},{"so2":9,"so1":90,"idx":3},{"idx":10,"type":1,"donvi":3,"metricIdx":1,"d1":7,"d2":3,"qd":1,"color":"#922780"},{"sType":1,"sIndex":3,"cIndex":17,"color":"#16d0ff"},{"typeA":4,"typeB":6,"A":360,"B":36000}]
["80","408","100",{"ans2":"92"},"1",{"ans1":"14 x 3 = 42","ans2":"42"},{"ans1":"90 : 9 = 10","ans2":"10"},"21","1","36000"]