Lớp 6 - Kiểm tra tháng 10 (bảng xếp hạng)

Tổng số người thi: 2896

Dưới đây là danh sách 50 bạn đạt kết quả cao nhất (sắp xếp theo điểm số và thời gian hoàn thành bài thi.)

Hạng Ảnh Họ tên Điểm số Thời gian làm bài Ngày nộp bài Lượt làm #
1 Nguyễn Tiến Hiếu10 1 phút - 0 giây2016-11-21 20:54:48 1 Xem bài làm
2 asdfjasdbhjfhbasjd10 1 phút - 9 giây2016-11-21 20:45:34 1 Xem bài làm
3 Hoàng C510 1 phút - 19 giây2016-12-15 16:56:09 1 Xem bài làm
4 Nguyễn Tiến Hiếu10 1 phút - 22 giây2016-11-03 20:23:01 1 Xem bài làm
5 Nguyễn Tiến Hiếu10 1 phút - 23 giây2016-11-02 21:07:12 1 Xem bài làm
6 Phương Xinh Tươi Quê Thái Bình10 1 phút - 30 giây2016-11-01 21:37:48 1 Xem bài làm
7 gagscasafafafafagh10 1 phút - 32 giây2016-11-20 18:59:12 1 Xem bài làm
8 Nguyễn Bảo Ngân10 1 phút - 36 giây2016-12-13 13:29:49 1 Xem bài làm
9 Nguyễn Tiến Hiếu10 1 phút - 36 giây2016-11-02 20:47:15 1 Xem bài làm
10 gnsbgjhsdbgjh10 1 phút - 38 giây2016-11-02 20:53:53 1 Xem bài làm
11 Hiếu kaitou10 1 phút - 43 giây2016-11-02 20:58:47 1 Xem bài làm
12 asdfasdgtsdfgasdg10 1 phút - 44 giây2016-12-04 21:23:18 1 Xem bài làm
13 adsfajsdbfhasbd10 1 phút - 48 giây2016-12-06 21:32:11 1 Xem bài làm
14 sdfsdbhfbasdbfjhdbfasdbfjdbsjf10 1 phút - 48 giây2016-11-09 21:08:32 1 Xem bài làm
15 assssssssssssssss10 1 phút - 50 giây2016-12-02 19:36:59 1 Xem bài làm
16 Kaitou Kid10 1 phút - 52 giây2016-11-14 19:54:03 1 Xem bài làm
17 Mai Thanh Tân10 1 phút - 54 giây2016-11-17 09:37:36 1 Xem bài làm
18 Kaitou Kid10 1 phút - 54 giây2016-11-15 20:48:34 1 Xem bài làm
19 Long_071110 2 phút - 2 giây2016-11-12 19:42:32 1 Xem bài làm
20 Nguyễn Tiến Hiếu10 2 phút - 3 giây2016-11-02 20:56:32 1 Xem bài làm
21 sdfasdfasdfahsdgfvg10 2 phút - 4 giây2016-12-01 21:23:47 1 Xem bài làm
22 Nguyễn Tiến Hiếu10 2 phút - 4 giây2016-11-21 20:50:34 1 Xem bài làm
23 dfgasfadbnsgajfgbadj10 2 phút - 7 giây2016-11-14 21:22:09 1 Xem bài làm
24 Kaito Kid10 2 phút - 7 giây2016-11-14 19:59:56 1 Xem bài làm
25 asdbfjhbaf10 2 phút - 8 giây2016-10-28 21:21:27 1 Xem bài làm
26 Nguyễn Tiến Hiếu10 2 phút - 9 giây2016-11-24 09:23:54 1 Xem bài làm
27 Nguyễn Phú Gia Huy10 2 phút - 10 giây2017-01-12 19:52:20 1 Xem bài làm
28 Phan Hiếu Huy10 2 phút - 13 giây2017-01-18 20:31:05 1 Xem bài làm
29 Nguyễn Phạm Tuấn Kiệt10 2 phút - 16 giây2016-12-22 18:26:37 1 Xem bài làm
30 Đức Anh10 2 phút - 16 giây2016-12-18 22:47:30 1 Xem bài làm
31 vfavfabdahdbahbafffa10 2 phút - 17 giây2016-11-19 18:26:56 1 Xem bài làm
32 Kaito Kid10 2 phút - 17 giây2016-11-15 20:52:04 1 Xem bài làm
33 Phương Mẹ Hiếu Số Nhà 9610 2 phút - 17 giây2016-10-30 21:05:41 1 Xem bài làm
34 dfghasdfgadfgad10 2 phút - 19 giây2016-12-05 21:40:22 1 Xem bài làm
35 aragaaxasrqwrafafafasrf10 2 phút - 19 giây2016-11-20 19:03:20 1 Xem bài làm
36 Phạm Trần Hoài Như10 2 phút - 19 giây2016-11-20 09:37:42 1 Xem bài làm
37 jadkangkabnrik10 2 phút - 19 giây2016-11-19 18:43:57 1 Xem bài làm
38 phan tuan thanh10 2 phút - 20 giây2016-11-01 20:28:03 1 Xem bài làm
39 Nguyễn Gia Hiếu10 2 phút - 21 giây2016-11-24 22:27:02 7 Xem bài làm
40 dgdfghbsdfsdfjbsđsfsdf10 2 phút - 21 giây2016-11-09 21:18:05 1 Xem bài làm
41 Kaitou Kid10 2 phút - 22 giây2016-11-14 20:06:11 1 Xem bài làm
42 Nguyễn Phú Gia Huy10 2 phút - 23 giây2017-01-12 19:27:31 1 Xem bài làm
43 sdjfbasdjfbasdhfsdfjhasbdf10 2 phút - 26 giây2016-11-16 21:15:19 1 Xem bài làm
44 dfshbadfahbfbsdfhbsda10 2 phút - 27 giây2016-11-20 21:00:12 1 Xem bài làm
45 adfasb fbjh10 2 phút - 28 giây2016-11-24 08:38:59 1 Xem bài làm
46 adfdfbsdhsbfgk10 2 phút - 28 giây2016-11-11 20:35:33 1 Xem bài làm
47 Nguyễn Tiến Hiếu số nhà 96 cv210 2 phút - 28 giây2016-11-02 20:44:42 1 Xem bài làm
48 xfjbn fgshdgjhb10 2 phút - 37 giây2016-10-26 21:44:50 1 Xem bài làm
49 asdfgdgsdfgnasdjbnjhb10 2 phút - 39 giây2016-12-09 21:12:25 1 Xem bài làm
50 Đào Trọng Luân10 2 phút - 40 giây2016-12-02 19:23:39 1 Xem bài làm