• Phụ trách: a@olm.vn
    Lớp: 3
    Giá: Miễn phí
Thảo luận

Nguyễn Huyền Phương 13/01 lúc 21:33

bài 137 là bài gì vậy bạn .:)

 

Nguyễn Thị Thu Thủy 15/01 lúc 20:29

Vậy thì còn gì nữa . 


sin cos tan cot sinh cosh tanh
Phép toán
+ - ÷ × = ∄
α β γ η θ λ Δ δ ϵ ξ ϕ φ Φ μ Ω ω χ σ ρ π

Công thức: